Mikrokosmos

Marek Hajduk

Seria zdjęć foto­gra­ficz­nych wyko­na­nych przy uży­ciu mikro­skopu, który okazał się stat­kiem kosmicz­nym. Uświa­domił mi, że kosmos nie jest gdzieś bar­dzo daleko, ale znaj­duje się eks­tre­mal­nie bli­sko, prze­nikając każdą naj­mniej­szą struk­turę  wszyst­kiego, co nas ota­cza.

Miejsce

E9

You are currently offline

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję