Regulamin

REGULAMIN SLOT ART FESTIVAL 2018

Regulamin Slot Art Festivalu, czyli 5 dni bez chemii i przemocy

Poniższy regulamin stworzony przez Radę SAF jest połączeniem naszych doświadczeń i troski o tę szczególną przestrzeń , jaką jest SAF. Prosimy, uszanuj to:

 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z zm, i innych ustaw przez Organizatora Slot Art Festival 2017 (zwanego dalej SAF) – Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych z siedzibą we Wrocławiu (54-004), ul. Kącka 12/1, KRS: 0000163877, NIP: 894-27-71-635, Regon: 932937337.

 2. Wszystkie osoby przebywające na SAF są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. SAF odbywa się w dn. 10-14 lipca 2018 na terenie zespołu pałacowo-klasztornego i w innych miejscach na terenie Lubiąża użytkowanych przez organizatora.

 4. Pola namiotowe są otwierane dla uczestników 10.07.2018 o godz. 8:00, a zamykane 15.07.2018 o godz. 16:00.

 5. Bilet na SAF uprawnia do przebywania na terenie SAF, uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach SAF i miejsca na polu namiotowym na terenie SAF.

 6. Sprzedaż, przedsprzedaż biletów oraz udział w wolontariacie określają odrębne regulaminy.

 7. Identyfikator z indywidualnym numerem seryjnym wydaje się w rejestracji na terenie festiwalu. Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 8. Właścicielem identyfikatora jest Organizator.  W przypadku naruszania przez uczestnika SAF postanowień niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących na terenie SAF regulaminów oraz obowiązujących przepisów prawa, organizator ma prawo do żądania bezwarunkowego zwrotu identyfikatora. Uczestnik zobowiązany jest do jego natychmiastowego zwrotu.

 9. Identyfikator jest jedynym dokumentem uprawniającym do przebywania na terenie SAF, jego noszenie w widocznym miejscu jest obowiązkowe. Brak identyfikatora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w SAF. Organizator nie wydaje duplikatu identyfikatora. Organizator nie wydaje duplikatu identyfikatora.

 10. Identyfikator należy okazywać bez wezwania przy przekraczaniu bramek kontrolnych oraz na każde żądanie służby porządkowej, służby informacyjnej oraz wolontariuszy.

 11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w festiwalu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, lub posiadając pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w SAF. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 12. Na SAF mogą przebywać zwierzęta domowe, pod opieką uczestnika i na jego odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone. Uczestnik zobowiązuje się sprzątać po swoim zwierzęciu, trzymać je na smyczy, a w czasie koncertów i prób, w miejscach zatłoczonych oraz na każdą prośbę ochrony – w kagańcu.

 13. Na terenie SAF obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu. Osoby nietrzeźwe i odurzone będą usuwane z terenu SAF przez służby porządkowe.

 14. Służba porządkowa ma prawo do kontroli i konfiskaty w/w środków przy czym dla usunięcia wszelkich wątpliwości, przypadki podejrzenia posiadania przez uczestników SAF substancji, których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, zgłaszane będą właściwym organom Państwowym.

 15. Na terenie SAF obowiązuje zakaz nawoływania do i stosowania przemocy zarówno fizycznej jak i słownej.

 16. Zabrania się wnoszenia i używania jakichkolwiek narzędzi, materiałów i środków mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na terenie SAF.

 17. Parkowanie odbywa się w wyznaczonych miejscach za opłatą w wysokości 100 PLN za dzień korzystania z miejsca parkingowego. Organizator uprawniony jest do zwolnienia pojazdu z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej lub ustalenia na odrębnych zasadach jej wysokości.

 18. Samochody zaparkowane bez uiszczenia opłaty, w miejscach niewyznaczonych lub w sposób utrudniający organizację SAF, mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko właściciela pojazdu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 19. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszać wizerunek SAF lub utrudniać organizację SAF.

 20. Zabrania się kolportażu i prezentacji jakichkolwiek materiałów reklamowych i informacyjnych na SAF bez zgody Organizatora.

 21. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej na SAF bez zgody Organizatora.

 22. Organizator wyraża zgodę na rejestrację na SAF materiałów fotograficznych, audio i wideo i ich dalszą publikację, pod warunkiem podania informacji o miejscu nagrania: SLOT ART FESTIVAL. Niniejsza zgoda nie obejmuje rejestracji koncertów, wykładów, przedstawień teatralnych, filmów lub innych elementów programu objętych prawami autorskimi, ani komercyjnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów. Wykorzystanie w/w materiałów komercyjnie możliwe jest po otrzymaniu pisemnej zgody lub zawarciu odrębnej umowy w tym zakresie.

 23. Uczestnictwo w SAF jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji materiałów dokumentacyjnych, promocyjnych i komercyjnych organizatora i utrwalanie go na nośnikach materialnych i niematerialnych (transmisja danych).

 24. Organizator nie odpowiada za przedmioty należące do uczestników.

 25. Organizator zastrzega sobie prawo do  odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia pojedynczych wydarzeń (koncerty, warsztaty, wykłady, itp.) z programu SAF.

 26. W przypadku odwołania SAF Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa karnet.

 

Zgoda na udział osoby poniżej 18 roku życia w Slot Art Festival 2018

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję