Regulamin

REGULAMIN SLOT ART 2024

Regulamin Slot Art, czyli 5 dni bez chemii i przemocy

Poniższy regulamin stworzony przez Radę Slot Art jest połączeniem naszych doświadczeń i troski o tę szczególną przestrzeń, jaką jest Slot Art. Prosimy, uszanuj to:

 1. Niniejszy regulamin został wydany przez Organizatora Slot Art 2022 (zwanego dalej Slot Art) – Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych z siedzibą we Wrocławiu (54-004), ul. Kącka 12/1, KRS: 0000163877, NIP: 894-27-71-635, Regon: 932937337.Wszystkie osoby przebywające na Slot Art są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Slot Art odbywa się w dn. 9-13 lipca 2024 na terenie zespołu pałacowo-klasztornego i w innych miejscach na terenie Lubiąża użytkowanych przez organizatora.
 3. Pola namiotowe są otwierane dla uczestników 9.07.2024 o godz. 8:00, a zamykane 14.07.2024 o godz. 16:00.
 4. Bilet na Slot Art uprawnia do przebywania na terenie Slot Art, uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach Slot Art i miejsca na polu namiotowym na terenie Slot Art.
 5. Sprzedaż, przedsprzedaż biletów oraz udział w wolontariacie określają odrębne regulaminy.
 6. Identyfikator z indywidualnym numerem seryjnym wydaje się w rejestracji na terenie festiwalu. Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 7. Właścicielem identyfikatora jest Organizator.  W przypadku naruszania przez uczestnika Slot Art postanowień niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących na terenie Slot Art regulaminów oraz obowiązujących przepisów prawa, organizator ma prawo do żądania bezwarunkowego zwrotu identyfikatora. Uczestnik zobowiązany jest do jego natychmiastowego zwrotu.
 8. Identyfikator jest jedynym dokumentem uprawniającym do przebywania na terenie Slot Art, jego noszenie w widocznym miejscu jest obowiązkowe. Brak identyfikatora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Slot Art. Organizator nie wydaje duplikatu identyfikatora.
 9. Identyfikator należy okazywać bez wezwania przy przekraczaniu bramek kontrolnych oraz na każde żądanie służby porządkowej, służby informacyjnej oraz wolontariuszy.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w festiwalu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, lub posiadając pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Slot Art. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 11. Na Slot Art mogą przebywać zwierzęta domowe, pod opieką uczestnika i na jego odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone. Uczestnik zobowiązuje się sprzątać po swoim zwierzęciu, trzymać je na smyczy, a w czasie koncertów i prób, w miejscach zatłoczonych oraz na każdą prośbę ochrony – w kagańcu. Organizator może wyznaczyć strefy w których nie mogą przebywać zwierzęta.
 12. Na terenie Slot Art obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu. Osoby nietrzeźwe i odurzone będą usuwane z terenu Slot Art przez służby porządkowe.
 13. Służba porządkowa ma prawo do kontroli i konfiskaty w/w środków przy czym dla usunięcia wszelkich wątpliwości, przypadki podejrzenia posiadania przez uczestników Slot Art substancji, których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, zgłaszane będą właściwym organom Państwowym.
 14. Na terenie Slot Art obowiązuje zakaz nawoływania do i stosowania przemocy zarówno fizycznej jak i słownej.
 15. Zabrania się wnoszenia i używania jakichkolwiek narzędzi, materiałów i środków mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Slot Art.
 16. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami, odbywa się za opłatą w wysokości 100 PLN za dzień korzystania z miejsca parkingowego. Organizator uprawniony jest do zwolnienia pojazdu z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej lub ustalenia na odrębnych zasadach jej wysokości. Opłaty za parking niestrzeżony wynoszą 60 zł za całość lub 20 zł za dzień.
 17. Samochody zaparkowane bez uiszczenia opłaty, w miejscach niewyznaczonych lub w sposób utrudniający organizację Slot Art, mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko właściciela pojazdu bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 18. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszać wizerunek Slot Art lub utrudniać organizację Slot Art.
 19. Zabrania się kolportażu i prezentacji jakichkolwiek materiałów reklamowych i informacyjnych na Slot Art bez zgody Organizatora.
 20. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej na Slot Art bez zgody Organizatora.
 21. Organizator wyraża zgodę na rejestrację na Slot Art materiałów fotograficznych, audio i wideo i ich dalszą publikację, pod warunkiem podania informacji o miejscu nagrania: SLOT ART. Niniejsza zgoda nie obejmuje rejestracji koncertów, wykładów, przedstawień teatralnych, filmów lub innych elementów programu objętych prawami autorskimi, ani komercyjnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów. Wykorzystanie w/w materiałów komercyjnie możliwe jest po otrzymaniu pisemnej zgody lub zawarciu odrębnej umowy w tym zakresie.
 22. Uczestnictwo w Slot Art jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji materiałów dokumentacyjnych, promocyjnych i komercyjnych organizatora i utrwalanie go na nośnikach materialnych i niematerialnych (transmisja danych).
 23. Organizator nie odpowiada za przedmioty należące do uczestników.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do  odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia pojedynczych wydarzeń (koncerty, warsztaty, wykłady, itp.) z programu Slot Art.
 25. W przypadku odwołania Slot Art Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa karnet.
 26. Na Slot Art respektujemy aktualnie obowiązujące obostrzenia związane z SARS-CoV-19. Organizatorzy zapewnią infrastrukturę, która to umożliwi, natomiast uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie aktualnych zaleceń i zaopatrzenie się w środki ochrony osobistej.

załącznik do regulaminu – wzór zgody na udział osoby poniżej 18 r.ż .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję